เงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่ kagome-th.com โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียดเนื่องจากข้อมูลต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้และหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์ เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ โปรดงดเว้นการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และการใช้บริการออนไลน์

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ www.kagome-th.com (เว็บไซต์)
1.1 เรา KAGOME NISSIN FOODS (H.K.) CO., LIMITED เป็นผู้ดำเนินการด้านเทคนิคของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ดำเนินการควบคุมด้านบรรณาธิการสำหรับเนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ได้รับการจัดหาให้โดยบุคคลอื่นบนเว็บไซต์ หรือดำเนินการบางส่วนโดยบุคคลอื่นที่คุณอาจดูหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ (“บุคคลภายนอก ผู้ให้บริการ”)
1.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นครั้งคราวโดยอัปเดตโพสต์นี้ ข้อกำหนดฉบับที่แก้ไขจะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์
1.3 คุณรับทราบว่า เราใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ a.เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ (รวมถึงพอร์ทัลย่อยใด ๆ ที่คุณต้องลงทะเบียน) และ b.แก้ไขหรือยุติไซต์นี้ ส่วนใด ๆ ของไซต์และบริการที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

2 ลิขสิทธิ์
2.1 คุณรับทราบว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และอาจเป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา”) คุณต้องไม่กระทำการต่อไปนี้ด้วยตัวเองหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นทำ เว้นแต่คุณได้รับอนุญาตทางกฎหมาย: a.แก้ไข  ขาย ทำสำเนา ทำสำรอง  แสดง  เผยแพร่ต่อสาธารณะ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลดโพสต์ ส่ง แจกจ่าย เตรียมงานลอกเลียนแบบตาม โพสต์ใหม่หรือใช้เนื้อหาใด ๆ รวมถึงข้อความ กราฟิก โค้ดและ/หรือซอฟต์แวร์ทางใดทางหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราหรือ. b. ใช้เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือ. c.ใช้วิศวกรรมย้อนกลับเนื้อหาใด ๆ ที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้ หรือ. d.ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ ในการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ
2.2 การกระทำใด ๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะไม่มีสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับคุณหรืออนุญาตให้คุณใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจน
2.3 คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นหรือไม่ หากคุณดาวน์โหลด คัดลอก ส่ง เผยแพร่ จัดเก็บหรือใช้ หรือจัดการกับเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเรา
2.4 ห้ามมิให้บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรใด ๆ สร้างหรือนำเข้าไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ Nissin Foods โดยการอ้างอิงไฮเปอร์เท็กซ์หรือภาพโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

3 เครื่องหมายการค้า
คำและโลโก้ต่างๆ บนสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ เนื้อหาหรือบริการที่ถูกอ้างถึงในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเฉพาะของ KAGOME NISSIN FOODS (H.K.) CO., LIMITED บริษัทสาขา บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทในเครือ ชื่อหรือโลโก้อื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

4 การใช้เว็บไซต์
4.1 ห้าม a.ทำให้เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับหรือผ่านทางเว็บไซต์เสียระบบหรือเข้ามาแทรกแซง. b.ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือ. c.รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์
4.2 คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง คุณต้องประเมินและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาใด ๆ รวมถึงพิจารณาความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ของเนื้อหาใด ๆ ข้อมูลทั้งหมดที่มีในหรือผ่านทางเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คุณควรพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลเนื้อหาด้วยดุลพินิจส่วนตัว
4.3 เราจัดการและดูแลเว็บไซต์ให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประโยชน์ อนึ่งบริษัทไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด หรือปราศจากไวรัส และไม่รับประกันว่าตัวเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์จะสามารถทำงานโดยปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
4.4 เราพยายามดูแลเนื้อหาอย่างสมเหตุสมผล บริษัทไม่ได้มีภาระในการให้การสนับสนุนหรือบริการบำรุงรักษาเนื้อหา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนและจุดตรวจสอบที่มีอยู่ในจำนวนเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งานในการป้อนข้อมูลและการส่งข้อมูลออก และสำหรับการรักษาค่าเฉลี่ยภายนอกเว็บไซต์สำหรับการสร้างข้อมูลที่สูญหายขึ้นใหม่ หากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณส่งผลให้มีความจำเป็นต้องให้บริการหรือเปลี่ยนทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์หรือข้อมูล เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว
4.5 เราไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดถึงการรับประกันโดยนัยด้านความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด บริษัทไม่รวมการรับรองและการรับประกันทั้งหมดตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

5. การจำกัดความรับผิดชอบ
5.1 เราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งโดยตรง, โดยบังเอิญ, เป็นผลสืบเนื่อง, หรือทางอ้อม อันทำให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล, การสูญเสียผลกำไร, ค่าความนิยม, การเจรจาต่อรองหรือโอกาสหรือการสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้หรือการสูญเสียอื่น ๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงของคุณ การไว้วางใจ หรือการใช้ หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์และเนื้อหาได้ ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิด ความประมาท หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าบริษัทจะทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
5.2 ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม : ผู้ให้บริการขอแจ้งให้ทราบและเข้าใจ ดังนี้ a. ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และ. b เนื้อหาบางส่วนได้รับการจัดหาหรือบำรุงรักษาโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามและไม่ใช่โดยบริษัท การติดต่อหรือการโต้ตอบที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเป็นความรับผิดชอบระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเท่านั้น โดยคุณยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการติดต่อดังกล่าว

6 ลิงค์และโฆษณา
6.1 เราไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลจากภายนอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ (รวมถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผ่านโฆษณาหรือผ่านเครื่องมือค้นหาใด ๆ)
6.2 ลิงค์บางลิงค์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และอาจสร้างความไม่พอใจหรือไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานบางคน การรวมลิงค์ใด ๆ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทรับรองไซต์ลิงค์ การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของหรือผู้ดำเนินการของบุคคลที่สามเหล่านั้น และ เราไม่สามารถควบคุมหรือมีสิทธิ์ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น
6.3 การติดต่อหรือการตกลงใด ๆ, การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขาย, การโฆษณาบนเว็บไซต์เกิดขึ้นระหว่างคุณและผู้โฆษณาเท่านั้น
6.4 เราจะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการติดต่อดังกล่าวหรือเป็นผลมาจากโฆษณาบนเว็บไซต์

7 การชดเชยค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และไม่กระทำการอันเป็นอันตรายต่อบริษัท เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้อนุญาต และซัพพลายเออร์ จากและต่อการเรียกร้อง การดำเนินการหรือคำสั่ง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและต้นทุน ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชี ในการกล่าวหาหรือการกระทำอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ของคุณ

8 ข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้
8.1 ในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณอาจให้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” แก่เราตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิ์บางอย่างในข้อมูลส่วนบุคคล โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
8.2 ในระหว่างที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทอาจส่งคำขอจากบล็อกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณที่เรียกว่า “คุกกี้” บริษัทใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านภูมิประชากรศาสตร์, ปรับประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์นี้ให้เป็นส่วนตัว, และตรวจสอบโฆษณาและกิจกรรมอื่น ๆ
8.3 ข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์นี้เป็นผลงานของบริษัทโฆษณาภายนอกเพื่อแสดงโฆษณา และบริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์นี้ของคุณเพื่อวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาและเพื่อจัดหาโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณสนใจ โฆษณาเหล่านี้อาจมีคุกกี้ บริษัทโฆษณาของเรารวบรวมคุกกี้ที่ได้รับพร้อมกับโฆษณาแบนเนอร์ ทางเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้หากต้องการ

9 บทบัญญัติทั่วไป
9.1 หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะมีผลในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์
9.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยแลนด์ คุณยอมรับและปฏิบัติตามอำนาจงของศาลไทยแลนด์โดยไม่สามารถเพิกถอนได้
9.3 เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์บนเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะ: a.เข้าไปอ่านประกาศต่าง ๆ บนเว็บไซต์; และ. b.คุณจะได้รับการพิจารณาว่าได้รับการแจ้งเมื่อมีการเผยแพร่แก่คุณโดยโพสต์บนเว็บไซต์
9.4 คำจำกัดความ: a. “เนื้อหา” หมายถึง สิ่งที่คุณเห็น อ่าน ได้ยิน ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงบนหรือผ่านเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ไฟล์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ ข้อความและสื่ออื่น ๆ) b. “กฏหมายที่บังคับใช้” หมายถึง กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับของประเทศใด ๆ และภาระผูกพันตามกฎหมายที่มีผลผูกพันภายใต้ใบอนุญาตใด ๆ ในประเทศใด ๆ